پابلیک میتینگ

جلسات و

در پارود، میتینگ های سریالی و عمومی خواهیم داشت در حوزه های تخصصی تجارت و بیزنس، و از همه علاقه مندان دعوت میکنیم در این جلسات همراه ما باشند. این میتینگ ها فرصت مناسبی است برای بحث های تخصصی جدی و آشنایی با افراد متخصص که میتوانند هم مسیر و مکمل فعالیت های ما باشند.

<