کتابخوانی زبان اصلی

برنامه این پنجشنبه

Lean Startup, Chapter 4: Vision – Experiment

برنامه هفته های گذشته

  • Lean Startup, Chapter 1: Vision – Start
  • Lean Startup, Chapter 2: Vision – Define
  • Lean Startup, Chapter 3: Vision – Learn
  • Lean Startup, Chapter 3: Vision – Learn (continued)