چرا مردان بی کفایت تا این حد در مدارج بالای مدیریتی قرار میگیرند؟

اینکه چرا زنان در پست های مدیریتی نقشی ندارند، معمولاً یکی از این سه دلیل آورده می شود:

  1. آنها توانمند نیستند؛
  2. آنها علاقه ای ندارند؛
  3. حتی اگر علاقه مند و توانا باشند، نمی توانند سقف نامرئی محدودیت ها را بشکنند. محدودیت هایی که به شکل تبعیض های پذیرفته شده ای، مانع رسیدن زنان به قدرت و پست های مدیریتی می شود.

محافظه کاران و ملی گراهای افراطی گزینه اول را مطرح میکنند؛ لیبرال ها و فمینیست ها گزینه سوم را فریاد میزنند؛ و کسانی که در این وسط قرار دارند، معمولاً گزینه دوم را دلیل برتری مردان میدانند. اما اگر هر سه گروه در اشتباه باشند چه؟ ادامه خواندن چرا مردان بی کفایت تا این حد در مدارج بالای مدیریتی قرار میگیرند؟