مشاوره خصوصی

مهارت در حل مساله از یک طرف، و تجربه اجرایی در ده ها پروژه از طرف دیگر، دو ابزاری است که متخصصان مرکز مشاوره پارود به آن تجهیز هستند.