سرمایه گذاری

مهمترین فعالیت پارود، استفاده از منابع خود برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای جوان است، و در مرکز مشاوره پارود نیز، چنین فرصتی برای تجارت های کوچک محیاست. با کمترین هزینه ممکن، میتوان دریافت مشاوره را به ابزاری برای سرمایه گذاری در تجارت خود تبدیل کرد، و با پرهیز از حرکت در فضای تاریک و پرخطا، به یک رشد پایدار در موفقیت اقتصادی دست یافت.

مسیر دریافت مشاوره به عنوان سرمایه گذاری

  • درخواست مشاوره به عنوان سرمایه گذاری
  • بررسی و تایید درخواست
  • گفتگو برای شناخت مدیران، سهامداران، و فعالیت های تجاری
  • شناسایی موانع سرمایه گذاری، و اعلام راه حل ها
  • اصلاح موانع و کمبودهای زیرساختی توسط مدیران کسب و کار
  • شناسایی و طرح مسائل اصلی برای توسعه تجارت
  • قرارداد همکاری و سرمایه گذاری
  • ارائه طرح های مشاوره ای و نظارت بر اجرای آنها