دانشجوی شکارچی

شرایط حضور در سمینارهای دانشجوی شکارچی

حضور برای همه دانشجویان کارشناسی، آزاد است.