همکاری با تیم پارود

مسیرهای

تیم پارود

مسیرهای همکاری با تیم پارود فرصتی برای همه افراد توانمند و خودساخته با هدف تاثیرگذاری و تغییر روی تیم پارود است.

تیم پارود مجموعه ایست جوان، با نگاه به حل مسائل سازمان های نسبتاً بالغ. پیش از آنکه پارود یک بنگاه خدمت رسانی باشد، یک رویکرد جدید به حل مساله در لایه های سازمانی است. در حالی که هر روز یک مدل جدید مدیریتی به بازار می آید، پارود شما را به مکث و تامل بیشتر و حل مسائل بنیادی کسب و کار متناسب با شرایط بومی خودتان دعوت میکند. مسائلی که ریشه تمام مشکلات در لایه های پایین تر است.

جزئیات بیشتر: تیم پارود info