مکانیزم پیدا شدن یک لیدر از دل یک گروهِ بدون لیدر

اگر لیدرها بخواهند واقعاً روی گروه خودشان تاثیر بگذارند، باید بدانند هنگامی که مغز انسان، با احساسات مشترک جمعی فعال شود، در وضعیت همکاری قرار خواهد گرفت.

میدانیم که قدرت برقراری ارتباط، یک مهارت مهم رهبری کردن یک گروه است. اما اکثر تحقیقات و توصیه ها فقط در مورد اینکه به عنوان یک لیدر، «چه بگویید، چه نگویید و چه چیزی را چطور بگویید» حرف میزنند. و از ریشه های زیستی و رفتاری انسان مثل فرآیندهای مغزی که باعث می شود یک فرد به گروهی از افراد مسلط شود سخنی به میان نمی آید.

ادامه خواندن مکانیزم پیدا شدن یک لیدر از دل یک گروهِ بدون لیدر

از لحظه نخست، مشارکت در تصمیم گیری را حداکثر کنید، تا بهترین نتیجه را بگیرید

از اتاق خود بیرون بزنید و پای حرف های کارمندانتان بنشینید. وقتی از چند کارمند می پرسید نظرشان در مورد این تصمیم چیست، نه اقتدار شما زیر سوال میرود و نه لیاقت مدیریتی تان.

چرا عوض کردن آدم ها تا این حد سخت است؟ این سوال را بطور مرتب از مدیران سازمان ها شنیده ام. آنها و تیم مدیریتی آنها تصمیمات را گرفته و دستور اجرا صادر میکنند و بعد، آن دستور به سرانجام نمیرسد.

ادامه خواندن از لحظه نخست، مشارکت در تصمیم گیری را حداکثر کنید، تا بهترین نتیجه را بگیرید