دانشجوی شکارچی

سمینارهای فشرده

مجموعه سمینارهای دانشجوی شکارچی، با هدف ترمیم خلاءهای دانشی و مهارتی دانشجویان دوره کارشناسی طراحی شده است. در ۹۰ دقیقه دریچه هایی گشوده خواهد شد از دغدغه های دانشجویی امروز. فرصتی پیش خواهد آمد تا به گفتگو بنشینی