همکاران پارود

همراهان و

تیم پارود

تیم پارود مجموعه ایست جوان، با نگاه به حل مسائل سازمان های نسبتاً بالغ. پیش از آنکه پارود یک بنگاه خدمت رسانی باشد، یک رویکرد جدید به حل مساله در لایه های سازمانی است. در حالی که هر روز یک مدل جدید مدیریتی به بازار می آید، پارود شما را به مکث و تامل بیشتر و حل مسائل بنیادی کسب و کار متناسب با شرایط بومی خودتان دعوت میکند. مسائلی که ریشه تمام مشکلات در لایه های پایین تر است.

جزئیات بیشتر: تیم پارود info