مشاوره خصوصی

برنامه

برنامه مشاوره خصوصی پارود، این فرصت را فراهم میکند تا بطور محرمانه بر روی مساله های انحصاری افراد، شرکت ها، و سازمان ها تمرکز شود. بهترین مشاوران و همکاران پارود حل مساله های خصوصی را به شکل کارگاه، کلاس آموزشی، و سازماندهی تیمی اجرا خواهند کرد، و بدین ترتیب در حین کسب مهارت در برخورد با یک مساله واقعی، انتقال دانش نیز صورت می گیرد.

مهارت در حل مساله از یک طرف، و تجربه اجرایی در ده ها پروژه از طرف دیگر، دو ابزاری است که متخصصان مرکز مشاوره پارود به آن تجهیز هستند.

مرکز مشاوره پارود

اعضای هیات علمی و شبکه مشاوران با تجربه پارود، ترتیبی خواهند داد، تا آزموده را دوباره نیازمایید، و زمان را صرف آزمون و خطا نکنید. مهارت در حل مساله، و تجربه اجرایی در ده ها پروژه، دو ابزاری است که متخصصان مرکز مشاوره پارود به آن مجهز هستند.

جزئیات بیشتر: مرکز مشاوره پارود info

خدمات پارود

خدمات پارود در چند لایه برای سازمان های نسبتاً بالغ در دسترس است. کلاس های آموزشی پارود روش مواجهه با مسائل کلاسیک و همه گیر را به شما خواهد آموخت. با توجه به مختصات سازمان شما، مشاوران با تجربه در مرکز مشاوره پارود شما را در حل این مسائل همراهی خواهند کرد. اگر زمان یا تجربه کافی در مواجهه با این مسائل را ندارید، شبکه اجرایی پارود مسئولیت اجرایی حل این مسائل را به عنوان پروژه بر عهده خواهد گرفت. همچنین برنامه های تحقیق و توسعه پارود در حوزه مسائل جدید و خاص در سازمان شما امکان شکل گیری دارند.

جزئیات بیشتر: خدمات پارود info