صبحانه با مارکتینگ

میتینگ دوره ای

هر پنجشنبه صبح میزبان صبحانه جمعی از دوستان و همراهان هستیم، و با نان سنگک داغ، پنیر و چای شیرین، دو ساعتی را به بحث پیرامون یک موضوع هفتگی در حوزه مارکتینگ خواهیم گذراند. از تازگی ابتدای روز استفاده خواهیم کرد و پروداکتیوترین صبح