کتابخوانی زبان اصلی

میتینگ دوره ای

هر پنجشنبه بعدازظهر در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران یک فصل از یک کتاب تاثیرگذار در حوزه تجارت و کارآفرینی را همراه با هم و به زبان اصلی میخوانیم، خلاصه برداری، مرور و پرزنت میکنیم، و همراه همه اینها، مهارت