مکانیزم پیدا شدن یک لیدر از دل یک گروهِ بدون لیدر

اگر لیدرها بخواهند واقعاً روی گروه خودشان تاثیر بگذارند، باید بدانند هنگامی که مغز انسان، با احساسات مشترک جمعی فعال شود، در وضعیت همکاری قرار خواهد گرفت.

میدانیم که قدرت برقراری ارتباط، یک مهارت مهم رهبری کردن یک گروه است. اما اکثر تحقیقات و توصیه ها فقط در مورد اینکه به عنوان یک لیدر، «چه بگویید، چه نگویید و چه چیزی را چطور بگویید» حرف میزنند. و از ریشه های زیستی و رفتاری انسان مثل فرآیندهای مغزی که باعث می شود یک فرد به گروهی از افراد مسلط شود سخنی به میان نمی آید.

ادامه خواندن مکانیزم پیدا شدن یک لیدر از دل یک گروهِ بدون لیدر