از لحظه نخست، مشارکت در تصمیم گیری را حداکثر کنید، تا بهترین نتیجه را بگیرید

از اتاق خود بیرون بزنید و پای حرف های کارمندانتان بنشینید. وقتی از چند کارمند می پرسید نظرشان در مورد این تصمیم چیست، نه اقتدار شما زیر سوال میرود و نه لیاقت مدیریتی تان.

چرا عوض کردن آدم ها تا این حد سخت است؟ این سوال را بطور مرتب از مدیران سازمان ها شنیده ام. آنها و تیم مدیریتی آنها تصمیمات را گرفته و دستور اجرا صادر میکنند و بعد، آن دستور به سرانجام نمیرسد.

ادامه خواندن از لحظه نخست، مشارکت در تصمیم گیری را حداکثر کنید، تا بهترین نتیجه را بگیرید