مرام شرکت شما، چه فرقی با چشم انداز، ماموریت، یا ارزش های شرکت تان دارد؟

برای اینکه کارمندانتان را تشویق کنید تا بهترین باشند و خوب کار کنند، نشان دهید حیات و ممات شرکت شما، همان حیات و ممات مشتریان، ارباب رجوع ها، دانشجویان، و بیماران شما است.

بطور مرتب می شنویم که شرکت ها و سازمان ها باید یک مرام (purpose) واقعی و قانع کننده داشته باشند — اما این به چه معنی ست؟ آیا به اندازه کافی برچسب های مختلف برای نشان دادن جهتگیری سازمانی وجود ندارد که سراغ یک تعریف جدید می رویم؟ چه نیازی است که باید یک تابلوی جدید اختراع کنیم؟

به نظر من نیاز است، و در اینجا همه آنها را کنار هم گذاشتم تا فرقشان را راحت تر درک کنیم. ادامه خواندن مرام شرکت شما، چه فرقی با چشم انداز، ماموریت، یا ارزش های شرکت تان دارد؟