لیدرهای تغییر، چطور موفق می شوند؟

تلاش ها برای تغییر از مسیر «مدیریت جمعی» نوعی در آغوش گرفتن یکدیگر است و انرژی مثبت تزریق میکند—و همزمان یادمان نرود تغییر در شرکت های امروزی یک پروسه تمام نشدنی و دائمی است.

ما میدانیم دو سوم از تمام تلاش ها برای تغییرات بزرگ سازمانی با شکست مواجه می شوند. اما ارائه این آمار کمکی به حل این مشکل نمیکند–مگر آنکه ما بدنبال اثبات این موضوع باشیم که تغییرات بزرگ سازمانی، بسیار دشوار است. چیزی که بدرد ما میخورد اینست که بفهمیم رهبران چه کاری میتوانند بکنند تا شانس اینکه در آن دو سوم از شکست ها قرار بگیرند کم شود. ادامه خواندن لیدرهای تغییر، چطور موفق می شوند؟